TIN TỨC NỔI BẬT

Quy định về phân cấp công trình trong xây dựng

Thông tư số 03/2016/TT-BXD qui định về việc phân cấp công trình trong xây dựng. Đối với các nhà thầu khảo sát xây dựng, yêu cầu cần phải có chứng chỉ năng lực khảo sát theo 11/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016. Nhà thầu chỉ được thực hiện các dự án trong phạm vi đã được cấp chứng chỉ năng lực.

0963894186