Khảo sát địa chất tại Thái Bình - Công trình nhà xưởng giai đoạn 1 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại địa ốc CAPITAL HOLDING

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Công trình nhà xưởng giai đoạn 1 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại địa ốc CAPITAL HOLDING 

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Khoan trong đất
   2 Thí nghiệm SPT
   3 Thí nghiệm mẫu nguyên dạn 9 chỉ tiêu
   4 Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng 7 chỉ tiêu
   5 Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
   6 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 6 bộ bản cứng)

0937894186