Khảo sát địa chất tại Hà Nội - Dự án nhà máy sản xuất thuốc PI Pharma tại Quốc Oai, Hà Nội.

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất nhà máy sản xuất thuốc PI Parma, tại Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội

Nhà máy thuốc có qui mô 10.000m2, và 1 khu điều hành. 

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)
   2 Khoan đất cấp IV- VI trên cạn (Cuội sỏi và đá phong hóa, đá gốc)
   3 Thí nghiệm SPT
   4 Thí nghiệm mẫu ND (Đất loại sét - 9 chỉ tiêu thông thường)
   5 Thí nghiệm mẫu không ND (Đất loại cát)
   6 Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu)
   7 Thí nghiệm nén cố kết Cv
   8 Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông (Nước mặt và nước ngầm)
   9 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU
   10 Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU 
   11 Thí nghiệm các chỉ tiêu thông thường của đá
   12 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)

0937894186