Khảo sát địa chất tại Hưng Yên - Dự án nhà xưởng sản xuất và khu điều hành nhà máy Taco tại Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất nhà xưởng sản xuất và khu điều hành tại Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

Nhà máy có qui mô 6.000m2, và 1khu điều hành 2 tầng.

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Khoan đất cấp I-III trên cạn (Đất)
   2 Thí nghiệm SPT
   3 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu đất ND (17 chỉ tiêu )
   4 Quan trắc mực nước ngầm
   5 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)

Một số hình ảnh thi công:

0937894186