Khảo sát địa chất tại Hạ Long, Quảng Ninh - Công trình Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long

Nền móng Đăng Quang khảo sát địa chất dự án Công trình Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long

Công việc chi tiết như sau:

 STT                   

Nội dung công việc
   1 Khoan xoay lấy mẫu trên cạn
   2 Thí nghiệm SPT
   3 Khoan đất cấp I-III trên cạn
   4 Khoan đất cấp IV-VI trên cạn
   6 Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 3 bộ bản cứng)

0937894186